Metody

V kontaku s klienty kromě zmíněných dotekových technik využívám další standardní techniky práce s orientací na tělo: • aktivní imaginaci • arteterapii • bio-release monolog • body reading • focusing • hakomi • hraní rolí • masáže • práci se sny • Reiki ošetření a práce se symboly • rodinné konstelace • vegetoterapii

Rodinné konstelace

Informace pro první seznámení s Rodinnými konstelacemi: Je v pořádku, když se Rodinných konstelací zůčastníte sami, bez dalších členů vaší rodiny. Při sestavování osobní konstelace je důležité, že vás i ostatní členy rodiny zastoupí zástupci vybraní z účastníků. Přesto, že si konstelaci staví jeden člen rodiny, její řešení se dotýká i všech ostatních. Ideální je, když si můžete zjistit co nejvíce informací o historii své rodiny, o vyjímeč-ných osudech jejích členů posledních 3 (4) generací. Důležité jsou informace jako předčasná smrt (do věku 40 let), sebevražda, rozvod, nehoda, vážná nemoc, tělesné postižení, těžký osud, zločin…Někdy jsou v Rodinném systému členové, kteří byli vyloučeni nebo se na ně zapomnělo. Je dobré mít o tom informaci. Prvním předpokladem smysluplné inscenace Rodinné konstelace se upřímný úmysl všech účastníků. Účinek konstelace může být velmi hluboký, proto je nezbytná atmosféra spolupráce a tichého soustředění celé skupiny. Klientem, který si staví osobní konstelaci, se stáváte tehdy, když máte opravdu důležtou otázku nebo skutečnou potřebu. Samotná zvědavost nestačí. Každý z účastníků může být požádán, aby zastupoval konkrétního člena rodiny v klientově konstelaci. Úloha zástupce je následující: soustředí se a vnímá, jak se cítí na místě, kde stojí. Na vyzvání řekne co cítí, bez ohledu na to, zda jsou tyto pocity v souladu nebo v rozporu s jeho osobními hodnotami. Pocity neinterpretuje. Mnozí učitelé Rodinných konstelací se shodují na tom, že nejhlouběji skryté síly si uvědomili tehdy, když byli “pouhým pozorovatem”, nikoliv klientem či zástupcem. Podrobněji o Rodinných konstelacích: Naše rodina ovlivňuje to, jak se díváme na svět, to jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Určuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. Čím více tuto skutečnost popíráme, tím je naše nevědomá “závislost” na rodině silnější. Rodina je systém a má svůj přirozený řád. Je to řád lásky. Je to skrytá síla, našim očím a mysli neviditelná. Tradiční psychoterapie k ní nemá přístup. Avšak v Rodinných konstelacích vyplouvá na povrch a ukazuje nám, jak a kde jsme ovlivněni osudy svých předků. RK pracují s fakty. Události jako předčasná či náhlá smrt, sebevražda, vážná nemoc, zločin, vyloučení či zapomenutí člena rodiny, mají destruktivní dopad na celý Rodinný systém. V zájmu rovnováhy na sebe pozdější generace bere lítost, vinu a trest, které jí nepatří. Lidé žijí úděly jiných, aniž by si toho povšimli. Řád lásky Rodinného systému vyžaduje, aby každý živý i zemřelý člen rodiny v ní měl své přirozené místo a úctu, nezávislé na přání jednotlivých členů. Je-li některý člen zapomenut, vyloučen či nerespektován, Rodinný systém ho v zájmu lásky a přežití “nahradí” jiným členem – obvykle dítětem. Tyto děti se potom i v dospělosti marně snaží z nevědomé lásky napravit to, co neudělaly, nevědomky nesou břemena, která si nenaložily. Pomocí Rodinných konstelací můžeme všem zapomenutým, vyloučeným či nerespektovaným předkům vrátit jejich místo a úctu. V důsledku toho se s nimi přestaneme nevědomky ztotožňovat, přestaneme nevědomky opakovat jejich osudy a začneme svobodně žít svůj vlastní život. Nikdo z nás nemá na vybranou, do jaké rodiny se narodí. Všechny osudy našich předků jsou také součástí nás samých. Můžeme se však rozhodnout, zda se dáme cestou slabosti či síly. V tom spočívá naše svoboda. Můžeme žít jako oběti a do konce života naříkat na svůj osud nebo pomocí Rodinných konstelací navrátit do své rodiny rovnováhu. Když se to stane, pocit viny se vrátí tam, kam patří a příští generace už nebudou tímto břemenem zatíženy. Vztah rodičů a dětí: Zkušenost Rodinných konstelací ukazuje, že v rodinách je často po mnohé generace narušen zejména vztah mezi rodiči a dětmi. Rodiče nemají v našich srdcích své přirozené místo, respekt a úctu. Avšak právě rodiče spolu s ostatními předky jsou naše kořeny. Pokud své rodiče přijímáme a ctíme, proudí námi životodárná síla, máme svobodu jít svou vlastní cestou. V opačném případě jsme oslabení a závislí. Pouze naši biologičtí rodiče nám mohou dát to nejcennější – život. Je přirozené a správné, že dítě si bere život se vším, co k němu od rodičů dostane. Pokud samo sebe povýší do role soudce a nedokáže své rodiče přijmout a respektovat, zůstane na nich i v dospělosti nevědomky závislé. Potom ani odchod z rodičovského domu nebo přerušení styku s otcem či matkou nemohou člověku přinést vytouženou svobodu. Jak Rodinné konstelace probíhají? V atmosféře tichého soustředění si klient vybere ze skupiny účastníků zástupce členů své rodiny včetně sebe. Rozestaví je v prostoru podle svého vnitřního pocitu. Řád lásky začne vyplouvat na povrch. Jednotliví zástupci na vyzvání průvodce popíší své pocity, s pomocí průvodce hledají a nacházejí své správné místo. Nakonec se klient vymění se svým zástupcem. Je fascinující, že zástupci přesně cítí emoce těch členů rodiny, které v konstelaci zastupují, často vnímají i jejich fyzické potíže. Je to vyvoláno místem, na které byli postaveni a směrem, kterým se dívají. Někdy konstelace dokonce odhalí skrývaná Rodinná tajemství. Řád lásky, který během konstelace vyplouvá na povrch a jeho hojivý účinek působí na celou rodinu i na všechny přítomné. Systém se postupně dostane do rovnováhy, když každý jeho článek získá své právoplatné místo a úctu. Tento pocit harmonie mohou všichni účastníci Rodinných konstelací intenzivně prožívat. Rodinné konstelace mohou pracovat s původní rodinou (naši rodiče, popř. jejich dřívější či noví partneři, sourozenci rodičů, naši prarodiče, popř. jejich sourozenci, naši sourozenci – i nevlastní…) se současnou rodinou (náš partner, popř. dřívější partneři, naše děti -i nevlastní..), se skupinami spolupracovníků, s jednotlivými orgány těla, se závislostmi… Kromě klasických konstelací rodinných je možné pracovat s tzv. konstelacemi traumatu.

Symbolon

Výklad karet Symbolonu Co je Symbolon? Díky souhře intuitivních vjemů a rozboru konkrétních situací můžeme ve hře rozvzpomínání se nahlédnout nejen do vlastního nitra, jehož mnohé části zůstávají stále nevědomé, ale mohou se nám začít otevírat dveře k poznání mnohem obšírnějších souvislostí, než jaké jsme dosud byli schopni pojímat. Ty skutečnosti, kterým nebylo dovoleno po celý dlouhý čas se projevit – i když se paradoxně projevují v našem každodenním životě tím více, čím více jsou zasouvány – mají najednou příležitost vyplavat na povrch. Dalo by se také říci, že síla, kterou představy disponují, pomáhá pozvednout nevědomé do vyšších úrovní vědomí. Tento soubor 78 karet se nepokouší být orákulem, které přináší předpovědi nebo prorokuje budoucnost jako jeden ze způsobů jejího zpřítomnění, spíše má moc zpřítomnit minulost. Jako každé zrcadlo odráží tyto karty, jejichž název je odvozen od výrazu, který znamená předmět rozlomený napůl, naše emoční,fyzické i psychické postoje, vzorce našeho chování, způsoby myšlení a celý náš přístup k životu. Ukazují nám hlubší souvislosti a vhledy do oblastí, které jsou pro nás právě aktuální a zároveň nám mohou dopomoci k znovusjednocení rozpolceného v nás… Náhledy spojené s výkladem Symbolonu jsou tedy zaměřeny na rozvzpomínání se. Souvisí tedy s celou historií jedince ve smyslu rodových souvztažností, tzn. také s okolnostmi celé jeho existence od doby početí přes perinatální vývoj, porod až k situacím, které se mu v jeho životě mohou bez bližšíh pochopení opakovat s nutkavou naléhavostí a je tedy postaven před úkol, jak se s takovou zátěží vyrovnat. Nepoužívám ho pro náhledy do budoucnosti, i když v některých případech se tu témata ještě neprožitá objevit mohou. Mnohem větší prostor se tu proto otevírá pro rozvoj témat, která máme do jisté míry na vlastní kůži zažitá, ale někdy jsou nad možnosti našeho dosavadního chápání. Na výklad většinou dochází v době, kdy nás něco vykolejí, když si potřebujeme něco rozhodnout nebo srovnat, když hledáme správný směr neboli vnitřně zatoužíme po větší či menší změně. Pouhý výklad však, přiznejme si to, k jakékoli změně nepovede. Pro tu je pak otázkou naší vůle a poctivosti k sobě, nakolik se to, po čem toužíme, stane skutečností. To opravdu záleží jen a jen na nás. Pokud vás informace, které dostanete, v té správné chvíli a v souladu s vaší schopnost naslouchat, dostatečně důrazně osloví, stanou se vaší součástí a tím spustí proces proměny. Co potřebujete k výkladu Protože jde o karty, které v sobě mají zakódované astrologické symboly, bylo by dobré zaslat předem na mail datum, místo a pokud možno přesný čas vašeho narození. Pracovat s nimi se dá ovšem v každém případě intuitivně podle dané situace, se kterou se k výkladu dostavíte. Výklad trvá od 60 do 120 min. Cena: 500 Kč za výklad Výkladem Symbolonových karet můžete nahlížet na Aktuální téma, které vám vstupuje do vašeho života a které možná přehlížíte Partnerské a rodinné vztahy Vaši pozici v zaměstnání nebo vaše hodnotové priority Nasměrování vašich aktivit, jejichž pomocí se můžete dále rozvíjet Příčinu vašich nemocí či bolestí Pracujeme zde s poznáním sebe sama skrze všímavost. Všímavosti lze dosáhnout jedině v přítomnosti, což znamená, že se člověk učí být nepřetržitě duchapřítomný. Abychom mohli vstoupit do přítomného okamžiku, do čistého prožívání osvobozeného od utrpení, je nutné pochopit a přijmout vlastní minulost, která je v přítomném okamžiku vždy obsažená v podobě naší životní zkušenosti. Tato naše životní zkušenost z podstatné části ovlivňuje naše myšlení, chování, prožívání a jednání. To, do jaké míry rozumíme našemu životu a sami sobě, do té míry vytváříme podmínky pro šťastný a naplněný život.

Reiki

Reiki je terapeutická alternativní metoda, sloužící kromě harmonizace a uzdravení fyzického těla také k rozvoji osobnosti. Reiki nám přináší zpět vše-pronikající životní energii a pomáhá nám, abychom začali zase milovat sami sebe, ale také abychom začali vědomě pracovat na způsobu svého myšlení, cítění, na změně svých životních postojů. Naladění do 1. stupně Reiki vás otevírá neviditelnému světu kosmických energií, nicméně používáním učení o Já Jsem proudění energie ve vašem těle zesiluje a její frekvence se více přibližuje čistým duchovním dimenzím, navazujete intenzivní spojení s vyššími duchovními sférami, spojujete se stále více se svou světelně-energetickou podstatou, se svou Já Jsem Přítomností a Vyšším Já. Dalším studiem pak získáte širší pohled na „každodenní problémy“ svého života, naučíte se svůj život přijímat – ale i vědomě řídit.Sama teď vyučuji více směrů práce s kosmickou energií, a jistě platí, že každého může oslovit jiný z nich. Nicméně, ač jsem sama učitelem, musím podotknout, že v současné době spousta osob klade důraz na „množství“ absolvovaných seminářů, vystavených diplomů, předhání se v síle různých druhů energií… Jenže zapomínají na to základní – na spojení sama se sebou, se svou podstatou – s Já Jsem Přítomností. Opomíjejí "produchovnění" energie, prosvětlení a rozšíření svého vědomí, a pak se v neviditelném světě stávají "hříčkou" různých entit, které úspěšně působí na ego těchto osob, živí se jejich energií a táhnou jejich duše pod rouškou snadno nabytých schopností a síly do sféry kosmického nevědomí. Zde bych si dovolila apelovat na každého z vás: Pochopte, že vaše vědomí se podle vaší každodenní práce na sobě (meditace, kontemplace, energetická cvičení) i v závislosti na vašem běžném, každodenním způsobu života, s každou vaší myšlenkou, nachází buď v tzv. kosmickém vědomí – tedy ve Světle, anebo v kosmickém nevědomí – tmě. Doporučuji vám všem „ochutnat“ neviditelný svět energie Reiki, po dalším studiu i svět vyšších dimenzí – poznávat svými vnějšími i vnitřními smysly tajemství, účel a krásu života… Nezapomínejte však na svůj další rozvoj… Pro určité lidi je Reiki jednou z alternativních léčebných metod. Pro několik málo lidí je to meditační technika, ale i způsob života. Vždy záleží na úhlu pohledu toho, kdo Reiki provozuje. Reiki nám pomáhá ukázat cestu k uvolnění, klidu a harmonii – tak důležitým momentům v naší uspěchané době. Z čistě technického pohledu je Reiki jednou z mnoha metod patřících do čchi-kungu, postupů aktivujících a harmonizujících naše osobní Já a spojujících nás s vesmírnou energií. Na rozdíl od čchi-kungu je však vesmírná energie přenášena na studenta ve formě ,,naladění“ a nikoliv prostřednictvím cvičení a dlouholeté praxe. Všechny nemoci jsou v podstatě projevem disharmonie v oblasti životní síly. K ní dochází na základě projevů egoismu, závisti, nespokojenosti, negativních myšlenek i slov všeho druhu, ale také nesprávnou životosprávou, pobytem v oblasti s vyšším patogenním zářením, nezdravým životním stylem. Harmonie v oblasti životní energie se projevuje naopak elánem, zdravím, radostí ze života, pozitivním postojem k ostatním lidem i všemu vesmíru. Terapie Reiki prováděná zkušeným praktikem pomáhá při harmonizaci i udržení optimálního zdravotního stavu, zlepšuje také účinnost jiných druhů terapie. Terapii Reiki může klient cítit jako teplé záření nebo naopak jako mrazivé mravenčení, které protéká jeho fyzickým tělem i kolem něj. Reiki sjednocuje celou osobu (tělo, emoce, ducha), vytváří mnoho prospěšných efektů včetně relaxace, pocitů harmonie, klidu. Energie Reiki svými frekvencemi, vyššími než má běžně energetické pole člověka, pomáhá též k rozvoji tzv. mimosmyslového vnímání, zvyšuje intuici. Energie Reiki aktivuje přirozenou tělesnou schopnost léčit sebe sama. Měla by nám pomoci pochopit, že právě naše myšlenky, emoce a pocity určují náš zdravotní stav, náš život, naše okolí. Energie Reiki jde do hlubších úrovní osoby, kde má každá nemoc svůj původ. Pravidelné používání energie Reiki pomáhá rozpouštět zablokované energie, očišťuje tělo, mysl i emoce od toxinů a snaží se vytvořit stav rovnováhy. Energie Reiki podporuje přirozenou schopnost buněk lidského těla obnovovat se k dokonalosti, tudíž tato metoda urychluje a povznáší všechny postupy klasické i alternativní medicíny. Posiluje v nás i schopnost převzít odpovědnost za své zdraví, svůj život, a pomáhá nám učinit nutné změny v našich postojích i v našem životním stylu, jež jsou potřebné ke šťastnějšímu, plnohodnotnějšímu a zdravějšímu životu. Na vesmírnou energii Reiki se po naladění na vyšší frekvenční úroveň našeho energetického pole, tzv. aury, můžeme kdykoliv naladit (schopnost zprostředkovaná při naladění Mistrem-učitelem na semináři Reiki) a úspěšně ji využívat, a to i při působení na dálku (po absolvování semináře 2. stupně). Tzv. ,,naladění“ (používá se také výraz ,,zasvěcení” či ,,iniciace”) je obřad, během něhož Mistr-učitel intenzivně naladí zájemce na univerzální vesmírnou energii, s níž je spojen prostřednictvím svého vyššího energetického pole, a poté se absolvent stává prostředníkem této energie na celý život. Stejně tak je učitel při naladění žáků pouhým prostředníkem vyšší energetické frekvence, u každého jednotlivce proběhne naladění v takovém rozsahu a síle, jaký unese jeho energetický systém. O dalším ,,fungování” energie Reiki rozhoduje absolvent každodenní prací na sobě. Stane-li se někdo prostředníkem Reiki, mělo by se tímto jeho srdce otevřít lásce, mysl porozumění – měl by se stát láskyplnou bytostí. Na základě své dlouholeté zkušenosti však musím dodat, že je naprosto nezbytné, aby se absolvent Reiki snažil kontrolovat své myšlení a cítění, a to v mnohem větší míře než před naladěním do Reiki. Otevření se vesmírným energiím samo o sobě ještě neznamená duchovní vzestup. Pravidelnými energeticko-meditativními technikami, které vyučuji již v prvním stupni Reiki, praktikující absolventi snadněji a intenzivněji propojují své fyzické tělo a vědomí s vyšším energetickým polem i vyšším vědomím a dosahují přenosu velmi čisté frekvence energie Reiki. Z vlastní praxe, ale i praxe stovky mých žáků, vyplývá, že „klidné mysli“ lze dosáhnout pomocí duchovního učení o Já Jsem, pomocí meditace a koncentrace. Všechny potencionální zájemce bych chtěla ještě informovat, že absolvování semináře Reiki pouze za účelem tzv. bezbolestného odstranění nezpracovaných emocí či traumat nedoporučuji. Zde je vhodnější absolvovat během určitého období před seminářem terapie Reiki nebo využít jiných směrů alternativní medicíny. Energie Reiki za nás problémy nevyřeší. Dá nám však sílu, dokáže zjemnit nezpracované problémy a hlavně – dopomáhá nám k uvědomění, pochopení tzv. „problému“. Absolvování semináře Reiki osobně nedoporučuji osobám trvale užívajícím antidepresiva (energie Reiki anuluje působení těchto léků). Před zasvěcením do Reiki může energetické pole, aura, dané osoby dosahovat pouze do několika centimetrů od těla. Zasvěcení posílí auru a rozšíří ji až do 2-3 metrů. Současně je posíleno vědomí, vnitřní síla a schopnost intuitivně vidět to, co je třeba změnit, aby bylo dosaženo plného zdraví. Prostřednictvím zasvěcení do Reiki a posílení aury získáváte nástroj, s jehož pomocí můžete ovládat svůj život a také svůj vývoj. Během léčení Reiki nejsou ovlivněny pouze tělesné orgány a proudění energie v těle, nýbrž i jednotlivá těla, z nichž se skládá aura. K posílení výsledku zasvěcení se doporučuje před vlastní návštěvou semináře a naladěním do energie Reiki přírodní metoda k očištění mysli, těla a ducha. Díky tomuto pročištění se celkový výsledek a přínos zasvěcení do Reiki zvýší. Tato metoda zahrnuje následující pokyny: Zdržte se konzumace červeného masa, drůbeže, mořských živočichů bez šupin tři dny před zasvěcením. Tyto potraviny obsahují antibiotika, hormony a toxiny, které mohou narušit váš systém. Pijte hodně vody a čistých ovocných šťáv, abyste podpořili přirozené čištění těla. Voda je přirozený vodič energie a napomáhá tělu zbavit se toxinů. Pokud jste vegetarián nebo máte zkušenosti s půstem, pak jedno- až třídenní půst o vodě nebo šťávách je výbornou přípravou. Omezte nebo úplně vynechejte nápoje s kofeinem. Kofein může nastolit nerovnováhu ve vašem nervovém a endokrinním systému. Nejméně tři dny před zasvěcením nepijte alkohol. Pokud kouříte, omezte počet cigaret na nejnižší možnou míru den předem. Nejméně týden předem meditujte nebo pokud to ještě neumíte, jen si dopřejte každý den chvíli o samotě v tichu – nebo si prostě pusťte příjemnou hudbu či si zajistěte dokonalé ticho a soustřeďte se na svůj dech, nechte myšlenky volně plynout, nerozvíjejte – jen pozorujte… Věnujte čas tomu, abyste se zbavili zlosti, strachu, žárlivosti, nenávisti a starostí, pokud je máte. Choďte na klidné procházky nebo setrvejte nějaký čas v přírodě. Buďte více vnímaví k jemným dojmům a pocitům a meditujte o barvách, vůních, zvucích a dopřejte si čas, abyste je vychutnali. Vytvořte prostor zářivého bílého světla v sobě i kolem sebe. Zkuste se dívat na sebe i na druhé očima bezpodmínečné lásky.

OČISTA PO ZASVĚCENÍ DO REIKI

Po zasvěcení do Reiki nebo i po terapii Reiki přichází 21denní očista. Je to období změn, detoxikace a přizpůsobení novým energiím. Tento proces může nastat i u jiných významných životních událostí. Příkladem může být rozchod – čeká nás změna a rozvoj, ale aby k tomu mohlo dojít, musíme opustit vše minulé a přijmout to nové. S Reiki je to stejné – musíme se zbavit všeho starého mentálního, emocionálního, fyzického a duchovního, co už dále nepotřebujeme, vytvořit místo pro frekvence vyšší úrovně. Níže uvádím výčet toho, co může následovat po zasvěcení do Reiki nebo po léčení Reiki a jak lze tyto jevy zmírnit. Pokud na sobě pozorujete znepokojující příznaky, kontaktujte svého mistra Reiki, který vás jistě uklidní. POZNÁMKA: Ne každý pociťuje po zasvěcení nebo léčení nějaké symptomy. Reiki pracuje na všech úrovních: emocionální, mentální, duchovní i fyzické. Pokud se fyzické potíže hned nezlepší, pak energie pracuje na jiných než fyzických úrovních. Jestliže máte vedle příznaků i pozitivní přístup ke změnám, pak zjistíte, že jimi procházíte snáze a je vám pomáháno. Není žádné oblasti života, kterou by Reiki nezasáhlo a nezměnilo. Přináší léčení jako výsledek zvýšení vaší frekvence nebo vyrovnává energetické úrovně. Léčí vztahy, pomáhá zviditelnit a pochopit cíle a touhy, léčí a vyrovnává vše z minulosti i přítomnosti. Během 21denního očistného procesu bývá obvykle cyklus prvních 7 dní zaměřen na osobní záležitosti, fyzický a emocionální rozvoj. Druhý týden je zaměřen na vztahy, společenské záležitosti a mentální integraci. Třetí týden je zaměřen na duchovní změnu.

OČISTNÝ PROCES:

Fyzická očista
Lze očekávat příznaky podobné chřipce, drobné potíže jako bolavé svaly, horečku, bolest hlavy, v krku, nadměrnou tvorbu hlenu, kašel, zácpu, průjem a další – toxiny se uvolňují, tělo se čistí a dostává do rovnováhy. Ke zmírnění příznaků přispívají dlouhé procházky v přírodě, nenásilné cvičení nebo jóga, dýchání čistého vzduchu a pití čisté vody. Jezte lehká, ale výživná jídla s množstvím ovoce, zeleniny a přírodních šťáv. Pokud možno nekonzumujte kofein a nikotin.

Emocionální očista
Mohou se najednou bezdůvodně objevit potlačované emoce: zlost, frustrace, zármutek, strach a jiné. Tyto pocity, dříve v minulosti potlačované, náhle vycházejí na povrch. Nenechte se emocionálně zasáhnout tím, co nyní prožíváte. Nikoho a nic za tyto pocity neobviňujte. Jen pozorujte, jak vyplouvají na povrch, a nechte je odejít. Pro zmírnění: Meditujte, jemně vdechujte a vydechujte. Dopřejte si dlouhou horkou koupel v hořké soli a mořské soli (asi půl hodiny). To vás uvolní.

Mentální očista
Staré myšlenkové formy, vzory chování a zvyky se mohou též nečekaně vynořit. Závislost na jídle, pití, nikotinu, kofeinu, alkoholu atd. se může zvýšit nebo znovu objevit. Mohou přijít myšlenky odsuzování, obvinění, sebeobětování, zneužití, odmítnutí, sebe-destrukce, sebelítost. Tyto záležitosti se nyní léčí na všech úrovních vaší bytosti – ať už v tomto nebo v minulých životech. Vezměte je na vědomí, nechte je odejít, a potom vědomě změňte své myšlenky na pozitivnější. Pro zmírnění: Buďte k sobě laskaví, dopřejte si věci, které vám dělají dobře, opakujte pozitivní afirmace, poslouchejte hudbu, kterou máte rádi, to vše snižuje intenzitu potenciálně negativních myšlenek.

Duchovní očista
Může být otřesena vaše víra v to, jak svět funguje, jak by měly vypadat vztahy, náboženství a vše, co je pro váš život důležité. Vaše vhledy, odhalení a nová pochopení se stanou jasnějšími. Budou to stavební kameny vašich nově se utvářejících a měnících se duchovních základů. Pro zmírnění: Mluvte s lidmi podobných zkušeností a názorů o tom, co zažíváte, věnujte se povznášející četbě, poslouchejte motivační nahrávky a buďte na sebe vlídní a laskaví. Získáváte nové úrovně chápání. Pamatujte na to, že vše je v pořádku a že tento proces je zcela normální. Buďte v míru. Nechte odejít, co odejít má a dovolte Nejvyšší inteligenci, ať skrze vás působí.

– – –

Studium Reiki je členěno do čtyř stupňů – jako schůdky na schodišti k Univerzu. Chtít pochopit Reiki v její celistvosti je nikdy nekončící proces, protože roste v nás samotných. Nestačí přečíst několik knih, sbírat informace. Vše ve vesmíru, včetně naší osobnosti, se vyvíjí, a proto nikdo nikdy nemůže ve vší celistvosti popsat, co je Reiki a co pro jednotlivé lidi znamená. Každodenní práce s energií Reiki, kontrolované myšlení, ovládání pocitů, zdravý životní styl, to vše dovede ukázat správný směr životní cesty, odstranit bloky ze všech úrovní našeho života a vnést do něj řád vesmíru – harmonii.

Semináře Reiki – I. stupeň

Obsah semináře 1. stupně Reiki: Vstupní všeobecné informace o energii Reiki. Seznámení se základními pojmy – např. čakry, jemněhmotná těla atd. Výuka základních principů Reiki, vliv myšlenek na náš život. Výuka koncentračních a meditativních cvičení nezbytných ke správnému používání Reiki. Řízená meditace před naladěním do 1. stupně Reiki. Naladění do 1. stupně Reiki (naladění probíhají individuálně, klasickým způsobem podle původního systému). Výuka a praktické procvičení meditativně-energetických technik k pročištění celého energetického pole. Výuka a praktické procvičení očištění, nabití a ochrany čaker i celého energetického pole (tato cvičení jsou nezbytná k zajištění správného proudění energie). Výuka a praktické procvičení samoterapie Reiki. Kurzy jsou organizovány v menších skupinách, spíše v komorním prostředí, kde je větší prostor pro osobní dotazy a větší koncentrace na přednášenou látku.

Semináře Reiki – II. stupeň
Náplní seminářů 2. stupně Reiki je iniciace do tří symbolů, které bude absolvent používat pro práci s energií Reiki mimo prostor a čas – to znamená posílat ji do budoucnosti k zajištění harmonického řešení všech životních, a tím i zdravotních situací, jakož i do minulosti do určitých klíčových situací – a touto cestou se rozpustí starý vzorec chování a otevřou se nové možnosti vývoje. Další technika vám umožní harmonizaci na mentálně-psychické úrovni, Reiki tak může proniknout i do podvědomí. Dále máte možnost pozitivně ovlivňovat karmické vzorce, úzkosti, závislosti i ostatní mentálně-psychické poruchy veškerého druhu. Předměty, především krystaly a určité kovy mohou tímto způsobem získat pozitivní frekvenční vzorec. Urychlí se vám proces sebeuvědomění a zvyšuje se úroveň vědomí. Nejvšestrannější je pak přenos energie Reiki na dálku. Naučíte se jednoduše čistit místnosti od negativních myšlenkových forem. Všechny tyto schopnosti můžete využít jak ku prospěchu jiných, tak ke zlepšení vlastního zdravotního stavu a urychlení duchovního vývoje.

Semináře Reiki – III. stupeň
Ve 3. stupni Reiki budete iniciováni mistrovskou energií, stáváte se začínajícím Mistrem Reiki oprávněným používat velmi silný mistrovský symbol energie Reiki, a to jak pro léčení sebe sama i druhých, ale hlavně pro vlastní duchovní růst. 3. stupeň Reiki je stupněm duchovního růstu – slouží hlavně k osobní transformaci, přiblížení se ke své podstatě ,,Já Jsem“. Náplní kurzu je taktéž výklad speciálních technik využívajících mistrovského symbolu a dalších velmi málo známých postupů. Předpoklad k absolvování 3. stupně Reiki – ukončený a plně zvládnutý 2. stupeň Reiki.

Pět životních zásad REIKI:

Podle dr. Mikao Usui – novodobého zakladatele léčebné techniky Reiki

Právě dnes se nerozčiluj
Právě dnes si nedělej starosti
Právě dnes buď vděčný
Právě dnes konej svoji práci poctivě
Právě dnes buď přívětivý k druhým

Dr. Usui cítil potřebu odhalit jednotlivé cesty k samoléčbě. Jsou to zásady, principy, které prohloubí chápání souvislostí našeho života a přivedou nás k větší zodpovědnosti za jeho další vývoj. Podstatu viděl v tom, že nemoc vzniká z disharmonie mezi univerzální a individuální lidskou podstatou. A tuto disharmonii můžeme vyléčit jen tehdy, když změníme svůj postoj, když se naučíme myslet jinak. Protože naše myšlenky jsou naší budoucností. Budeme tím, co myslíme. Jsou-li to myšlenky lásky, vděčnosti – vytvoříme si bohatý život plný lásky. Dr. Usui pochopil tuto důležitou zásadu. A pochopil taktéž, že je nemyslitelné dělit se o poznatky a energii s lidmi, kteří o to nemají zájem a nejsou na to ani připraveni (již Ježíš Nazaretský svého času řekl: ,,Neházejte perly sviním….“).

PRÁVĚ DNES:

SE NEROZČILUJ
Hněv, zlost, zuřivost, nenávist – všechny tyto emoce jsou úplně zbytečné. Ukazujeme tím, že vše chceme mít pod svou kontrolou, všechno bychom chtěli ovládnout. Již nejsme schopni vidět, že nám Prozřetelnost takto nastavuje zrcadlo. Každá myšlenka se stává příčinou, její následky se dostaví. Každá situace v našem životě zrcadlí příčiny a důsledky, jež jsme sami vytvořili. Zlost působí disharmonicky na naši vnitřní harmonii a klid, v konečném důsledku zapříčiňuje fyzické nemoci. Uvědomte si důvod své zlosti, uvědomte si, co požadujete a očekáváte od života. Prožijte si tyto emoce a uvolněte se. Zloba je reakce, odpovědí musí být láska.

NEDĚLEJ SI STAROSTI
Když si děláme starosti, zapomínáme, že ve všech událostech je obsaženo božské, univerzální vědomí. Naše obavy dokazují, že jsme se odpojili od jednoty. Jsou záporným návykem, vzorem, jenž v nás zakořenil. Nad minulostí si nelámejte hlavu – z minulosti plyne poučení, t.j. z každé nepříjemnosti z minulosti plyne určitá zkušenost, poznání, které nám měla zprostředkovat nějaká osoba nebo událost. Stejně tak je zbytečné si dělat starosti o budoucnost: Budoucnost je sen… Je lepší se řídit zásadou: Žij přítomností… Neustále je nutné sledovat své myšlenky, udržovat je pod kontrolou a vždy je usměrňovat.

BUĎ VDĚČNÝ
Být vděčný znamená přijímat s vděčností všechnu hojnost, které se nám v životě dostalo. Musíme být vděční nejen proto, že jsme ji obdrželi, ale i proto, že jsme ji poznali. Náš strach z toho, že se nám něčeho nedostane, nám brání mít to, co je skutečně naše. Bohatství nesmí být jen materiální povahy, ale také duchovní. Vděčnost dává našemu životu bohatství. Neobsahuje jen to, co nám již bylo dáno, ale také přesvědčení, pevnou víru, že dostaneme vždy všechno, co potřebujeme. Vděčnost dělá také život naplňujícím a dokonalým. Pokud žijeme v duchu vděčnosti, začneme bohatství magicky přitahovat. Jedině duch nedostatku, uvědomování si, že nám stále něco schází, nám brání v tom, abychom radostně přijímali, co nám náleží, co nám vždy patřilo. Každou formu služby je třeba uznat a poděkovat za ni. Začíná každým novým dnem, v němž ve zdraví, s radostí a vděčností sloužíte Nejvyšší inteligenci – Stvořiteli. Nikdy nežádejte více, než je skutečně potřebné pro každodenní zdraví a pohodlí.

VYKONÁVEJ PRÁCI POCTIVĚ
Musíme být čestní sami k sobě, jestliže chceme žít v přirozeném toku vesmírné energie. Taková čestnost znamená, že vždy budeme hledět pravdě do očí. Jen když do sebe hluboce nahlédneme, abychom prozkoumali své konání, odhalíme, jakou úlohu má v našem životě určitý člověk nebo událost. Tak budeme mít brzy soucit s každým – i sami se sebou. Kdo pracuje čestně, vnáší harmonii do svého života i okolí.

BUĎ LASKAVÝ K DRUHÝM
Všichni pocházíme z jednoho stejného pramene. Všichni jsme Dětmi Světla. Všechny formy života jsou na sobě závislé a vzájemně se podmiňují. Člověk v důsledku své egocentrické disharmonické činnosti způsobuje nesmírné ekologické škody na naší Matce Zemi. Chce ji ovládat a vykořisťovat. Jestliže chceme přežít, musíme se naučit milovat a vážit si všech forem života, a v tomto duchu s nimi i zacházet. Jestliže přijímáme všechny aspekty života radostně, vyzařuje takto láska a radost na všechny ostatní lidi i věci. Jestliže nemilujeme sami sebe, nemůžeme milovat ani druhé. Co je uvnitř, je i na povrchu…. Každý jeden člověk, každé zvíře, každá rostlina i minerál jsou součástí jednoho celku. A jestliže milujeme a vážíme si všech bytostí, milujeme sami sebe i naši Matku Zemi a náš původní zdroj: Univerzální inteligenci – Stvořitele. Nedělej ostatním to, co nechceš, aby jiní činili tobě, protože ty jsi ostatní.“