Rodinné konstelace

Informace pro první seznámení s Rodinnými konstelacemi:

Je v pořádku, když se Rodinných konstelací zůčastníte sami, bez dalších členů vaší rodiny. Při sestavování osobní konstelace je důležité, že vás i ostatní členy rodiny zastoupí zástupci vybraní z účastníků. Přesto, že si konstelaci staví jeden člen rodiny, její řešení se dotýká i všech ostatních. Ideální je, když si můžete zjistit co nejvíce informací o historii své rodiny, o vyjímeč-ných osudech jejích členů posledních 3 (4) generací. Důležité jsou informace jako předčasná smrt (do věku 40 let), sebevražda, rozvod, nehoda, vážná nemoc, tělesné postižení, těžký osud, zločin…Někdy jsou v Rodinném systému členové, kteří byli vyloučeni nebo se na ně zapomnělo. Je dobré mít o tom informaci. Prvním předpokladem smysluplné inscenace Rodinné konstelace se upřímný úmysl všech účastníků. Účinek konstelace může být velmi hluboký, proto je nezbytná atmosféra spolupráce a tichého soustředění celé skupiny. Klientem, který si staví osobní konstelaci, se stáváte tehdy, když máte opravdu důležtou otázku nebo skutečnou potřebu. Samotná zvědavost nestačí. Každý z účastníků může být požádán, aby zastupoval konkrétního člena rodiny v klientově konstelaci. Úloha zástupce je následující: soustředí se a vnímá, jak se cítí na místě, kde stojí. Na vyzvání řekne co cítí, bez ohledu na to, zda jsou tyto pocity v souladu nebo v rozporu s jeho osobními hodnotami. Pocity neinterpretuje. Mnozí učitelé Rodinných konstelací se shodují na tom, že nejhlouběji skryté síly si uvědomili tehdy, když byli “pouhým pozorovatem”, nikoliv klientem či zástupcem.

Podrobněji o Rodinných konstelacích:

Naše rodina ovlivňuje to, jak se díváme na svět, to jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Určuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. Čím více tuto skutečnost popíráme, tím je naše nevědomá “závislost” na rodině silnější. Rodina je systém a má svůj přirozený řád. Je to řád lásky. Je to skrytá síla, našim očím a mysli neviditelná. Tradiční psychoterapie k ní nemá přístup. Avšak v Rodinných konstelacích vyplouvá na povrch a ukazuje nám, jak a kde jsme ovlivněni osudy svých předků. RK pracují s fakty. Události jako předčasná či náhlá smrt, sebevražda, vážná nemoc, zločin, vyloučení či zapomenutí člena rodiny, mají destruktivní dopad na celý Rodinný systém. V zájmu rovnováhy na sebe pozdější generace bere lítost, vinu a trest, které jí nepatří. Lidé žijí úděly jiných, aniž by si toho povšimli. Řád lásky Rodinného systému vyžaduje, aby každý živý i zemřelý člen rodiny v ní měl své přirozené místo a úctu, nezávislé na přání jednotlivých členů. Je-li některý člen zapomenut, vyloučen či nerespektován, Rodinný systém ho v zájmu lásky a přežití “nahradí” jiným členem – obvykle dítětem. Tyto děti se potom i v dospělosti marně snaží z nevědomé lásky napravit to, co neudělaly, nevědomky nesou břemena, která si nenaložily. Pomocí Rodinných konstelací můžeme všem zapomenutým, vyloučeným či nerespektovaným předkům vrátit jejich místo a úctu. V důsledku toho se s nimi přestaneme nevědomky ztotožňovat, přestaneme nevědomky opakovat jejich osudy a začneme svobodně žít svůj vlastní život. Nikdo z nás nemá na vybranou, do jaké rodiny se narodí. Všechny osudy našich předků jsou také součástí nás samých. Můžeme se však rozhodnout, zda se dáme cestou slabosti či síly. V tom spočívá naše svoboda. Můžeme žít jako oběti a do konce života naříkat na svůj osud nebo pomocí Rodinných konstelací navrátit do své rodiny rovnováhu. Když se to stane, pocit viny se vrátí tam, kam patří a příští generace už nebudou tímto břemenem zatíženy.

Vztah rodičů a dětí:

Zkušenost Rodinných konstelací ukazuje, že v rodinách je často po mnohé generace narušen zejména vztah mezi rodiči a dětmi. Rodiče nemají v našich srdcích své přirozené místo, respekt a úctu. Avšak právě rodiče spolu s ostatními předky jsou naše kořeny. Pokud své rodiče přijímáme a ctíme, proudí námi životodárná síla, máme svobodu jít svou vlastní cestou. V opačném případě jsme oslabení a závislí. Pouze naši biologičtí rodiče nám mohou dát to nejcennější – život. Je přirozené a správné, že dítě si bere život se vším, co k němu od rodičů dostane. Pokud samo sebe povýší do role soudce a nedokáže své rodiče přijmout a respektovat, zůstane na nich i v dospělosti nevědomky závislé. Potom ani odchod z rodičovského domu nebo přerušení styku s otcem či matkou nemohou člověku přinést vytouženou svobodu.

Jak Rodinné konstelace probíhají?

V atmosféře tichého soustředění si klient vybere ze skupiny účastníků zástupce členů své rodiny včetně sebe. Rozestaví je v prostoru podle svého vnitřního pocitu. Řád lásky začne vyplouvat na povrch. Jednotliví zástupci na vyzvání průvodce popíší své pocity, s pomocí průvodce hledají a nacházejí své správné místo. Nakonec se klient vymění se svým zástupcem. Je fascinující, že zástupci přesně cítí emoce těch členů rodiny, které v konstelaci zastupují, často vnímají i jejich fyzické potíže. Je to vyvoláno místem, na které byli postaveni a směrem, kterým se dívají. Někdy konstelace dokonce odhalí skrývaná Rodinná tajemství. Řád lásky, který během konstelace vyplouvá na povrch a jeho hojivý účinek působí na celou rodinu i na všechny přítomné. Systém se postupně dostane do rovnováhy, když každý jeho článek získá své právoplatné místo a úctu. Tento pocit harmonie mohou všichni účastníci Rodinných konstelací intenzivně prožívat. Rodinné konstelace mohou pracovat s původní rodinou (naši rodiče, popř. jejich dřívější či noví partneři, sourozenci rodičů, naši prarodiče, popř. jejich sourozenci, naši sourozenci – i nevlastní…) se současnou rodinou (náš partner, popř. dřívější partneři, naše děti -i nevlastní..), se skupinami spolupracovníků, s jednotlivými orgány těla, se závislostmi… Kromě klasických konstelací rodinných je možné pracovat s tzv. konstelacemi traumatu.

Velmi pěkně shrnuté informace jsou zde:

http://www.familyconstellation.org/metoda.php

 

 


by